Katastralne bazy danych w serwisach Web Map Services wspierających kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: WMS, dane katastralne, obszary wiejskie

Streszczenie:

Wejście w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w 2010 r. spowodowało dynamiczny rozwój usług przestrzennych. Organy administracji publicznej zobowiązane są do udostępniania danych, które włączono do ewidencji zbiorów i usług przestrzennych, przy wykorzystaniu platform technologicznych umożliwiających m.in. ich wyszukiwanie, pobieranie oraz przeglądanie (usługi Web Map Services - WMS).
Celem polityki rozwoju obszarów wiejskich jest dążenie m.in. do poprawy warunków życia i aktywności społeczno - gospodarczej ludności czy wsparcie zarządzania ziemią przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów środowiskowych. Realizacja tych zamierzeń nie będzie możliwa bez dostępu do wiarygodnych i aktualnych danych o przestrzeni, których źródłem mogą być m.in. serwisy WMS o zasięgu krajowym, wojewódzkim oraz regionalnym.
W publikacji przedstawiono możliwość wykorzystania usług sieciowych WMS w opracowaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym wskazaniem serwisów, które bazują na danych katastralnych.

Cytowanie:

Trystuła A. 2014, vol. 11. Katastralne bazy danych w serwisach Web Map Services wspierających kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (1 (Jun 2014))