Kodeks etyczny

 

Oświadczenie Redakcji czasopisma

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas

w sprawie kodeksu postepowania etycznego

 

ZASADY ETYCZNE

Redakcja czasopisma naukowego: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Artykuły przekazane do publikacji w czasopiśmie są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.

Poniższe zasady zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors, z którymi można zapoznać się na stronie:
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf


Międzynarodowe czasopismo naukowe: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas zapewnia miejsce wymiany informacji dla wszystkich naukowców inżynierów, ekonomistów i wszystkim pozostałym zaangażowanym w problemy środowiskowe i ekologiczne obszarów wiejskich (w szczególności związane z infrastrukturą techniczną).

Redaktor naczelny czasopisma: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas odpowiada m.in. za zapobieganie błędom w publikowaniu. Nieetyczne zachowanie jest niedopuszczalne, a Czasopismo nie toleruje plagiatu w żadnej formie. Dziennik i niniejsze Oświadczenie dotyczące etyki i nadużyć jest dobrą okazją do przedstawienia przykładów niewłaściwego postępowania w celu wyjaśnienia możliwych błędów, których autorzy powinni unikać.

Wszyscy autorzy i współautorzy, którzy przesyłają swoje artykuły do ​​czasopisma, zgadzają się na publikowanie swoich recenzowanych tekstów na stronie internetowej czasopisma oraz na składanie pełnych tekstów artykułów w celu ich oceny w międzynarodowych naukowych bazach danych.

Redaktorzy, autorzy i recenzenci powinni w pełni angażować się w dobrą praktykę publikowania i przyjmować odpowiedzialność za wypełnianie następujących obowiązków i obowiązków:

I. OBOWIĄZKI REDAKCJI


1. Decyzje dotyczące publikacji: Redakcja może przyjąć artykuł, odrzucić go lub odesłać w celu wprowadzenia zmian.
2. Recenzowanie artykułów: Po przejściu testu sprawdzającego oryginalność i przydatność, jest on rozpatrywany w dwuetapowej recenzji. Proces przebiega następująco:


• Formalna kontrola, w ramach której pierwszy recenzent ocenia zgodność z wytycznymi dla autorów.
• Następnie treść jako taka jest przekazywana do podwójnej ślepej oceny (autorzy nie znają tożsamości recenzentów) przez kolejnych recenzentów (nie mniej niż 2).


Każdy recenzent wypełnia formularz oceny wraz z rekomendacją - pierwszy recenzent: do zaakceptowania artykułu do dalszej oceny lub do modyfikacji lub odrzucenia go z przyczyn formalnych, drugi recenzent: do opublikowania artykułu lub zmodyfikowania go lub odrzucenia.

Redaktor bierze pod uwagę wszystkie możliwe konflikty interesów, które może mieć recenzent.
3. Rzetelna recenzja: Redaktor zapewnia, że ​​każdy otrzymany artykuł jest oceniany na podstawie jego intelektualnej treści bez względu na płeć autorów, ich rasę, religię, obywatelstwo itp.
4. Poufność: Redaktor nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanym artykule nikomu innemu niż odpowiadający autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, inni doradcy redakcyjni oraz wydawca, stosownie do potrzeb.
5. Ujawnianie i konflikty interesów: Redaktor nie może wykorzystywać niepublikowanych materiałów, ujawnionych w nadesłanym artykule do własnych badań, bez uprzedniej pisemnej zgody autora(ów).


II. OBOWIĄZKI AUTORÓW


1. Standardy podstawowe: Autorzy przedstawiają wyniki badań o maksymalnej możliwej dokładności i obiektywności. Wszelkie oszukańcze lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy.
2. Oryginalność: Autorzy muszą upewnić się, że ich artykuł (lub główne części jego artykułu) są całkowicie oryginalne.
3. Publikacje wielokrotne, zbędne lub współbieżne: Autorzy nie mogą publikować nadesłanego artykułu ani jego części w formie, treści i zakresie w innych postępowaniach w czasopismach lub konferencjach.
4. Uznanie źródeł: Zawsze należy podać źródło cytacji pracy innych osób. Autorzy powinni cytować wszystkie publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanej pracy.
5. Autorstwo artykułu: Autorstwo ogranicza się do osób, które w znacznym stopniu zaangażowały się w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację artykułu. Wszyscy, którzy uczynili tak znaczącą pomoc, muszą być wymienieni jako współautorzy.
6. Ujawnianie wsparcia finansowego: Wszystkie źródła wsparcia finansowego, jeżeli zostały faktycznie wykorzystane w celu osiągnięcia wyników, muszą zostać ujawnione.
7. Podstawowe błędy w opublikowanej pracy: Jeśli autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym artykule, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora i współpraca w celu wycofania lub poprawienia artykułu.


III. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW


1. Jakość artykułu: Recenzja pomaga Redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i poprzez anonimowe komunikaty z autorami może również pomóc autorowi w ulepszeniu artykułu.
2. Poufność i konflikty interesów: Wszystkie informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci muszą odrzucić przygotowanie recenzji dla artykułów, w których występują konflikty interesów.
3. Uznanie źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie publikowane treści, które nie zostały wymienione przez autorów i zwrócić uwagę redaktora i / lub autora(ów).
4. Standardy obiektywności: Recenzje muszą być obiektywne. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci muszą jasno wyrazić swoje poglądy, popierając je argumentami.
5. Terminowość: Jeśli recenzent uważa, że ​​nie jest w stanie dokonać przeglądu badań zgłoszonych w artykule w ramach wyznaczonych wytycznych lub w określonym czasie (2 tygodnie), musi powiadomić redaktora, aby praca dokładna i terminowa została zapewniona.