Kodeks etyczny

 

Oświadczenie Wydawcy

Stowarzyszenia Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

w sprawie kodeksu postępowania etycznego/

Infrastructure and Ecology of Rural Areas

w sprawie kodeksu postepowania etycznego

 

ZASADY ETYCZNE

Wydawnictwo -Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, stosuje najwyższe standardy publikacyjne dba o przestrzeganie zasad etyki w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji. Prace przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.

W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej stosujemy standardy i wytyczne Comittee on Publication Ethics (COPE).

Wydawca odpowiada m.in. za zapobieganie błędom w publikowaniu. Nieetyczne zachowanie jest niedopuszczalne, a wydawca nie toleruje plagiatu w żadnej formie.

Wszyscy autorzy i współautorzy, którzy przesyłają swoje prace do publikacji, zgadzają się na publikowanie swoich recenzowanych tekstów na stronie internetowej czasopisma oraz na składanie pełnych tekstów manuskryptów w celu ich oceny w międzynarodowych naukowych bazach danych.

Redaktorzy, autorzy i recenzenci powinni w pełni angażować się w dobrą praktykę publikowania i przyjmować odpowiedzialność za wypełnianie następujących obowiązków i obowiązków:

I. OBOWIĄZKI REDAKCJI

1. Decyzje dotyczące publikacji: Wydawnictwo może przyjąć pracę, odrzucić ją lub odesłać w celu wprowadzenia zmian.
2. Recenzowanie prac: Po przejściu testu sprawdzającego oryginalność i przydatność, jest ona rozpatrywana w dwuetapowej recenzji. Proces przebiega następująco:

• Formalna kontrola, w ramach której pierwszy recenzent ocenia zgodność z wytycznymi dla autorów.
• Następnie treść jako taka jest przekazywana do podwójnej ślepej oceny (autorzy nie znają tożsamości recenzentów) przez kolejnych recenzentów (nie mniej niż 2), w przypadku monografii naukowych, tożsamość recenzentów jest ujawniana

Wydawca bierze pod uwagę wszystkie możliwe konflikty interesów.
3. Rzetelna recenzja: Wydawca zapewnia, że ​​każda otrzymany manuskrypt jest oceniany na podstawie jego intelektualnej treści bez względu na płeć autorów, ich rasę, religię, obywatelstwo itp.
4. Poufność: Wydawca i Redaktor nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu innemu niż odpowiadający autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, inni doradcy redakcyjni oraz wydawca, stosownie do potrzeb.
5. Ujawnianie i konflikty interesów: Wydawca nie może wykorzystywać niepublikowanych materiałów, ujawnionych w nadesłanym artykule do własnych badań, bez uprzedniej pisemnej zgody autora(ów).

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW

1. Standardy podstawowe: Autorzy przedstawiają wyniki badań o maksymalnej możliwej dokładności i obiektywności. Wszelkie oszukańcze lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne. Manuskrypt powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy.
2. Oryginalność: Autorzy muszą upewnić się, że ich manuskrypt (lub główne części jego manuskryptu) są całkowicie oryginalne.
3. Publikacje wielokrotne, zbędne lub współbieżne: Autorzy nie mogą publikować nadesłanego manuskryptu ani jego części w formie, treści i zakresie w innych postępowaniach w czasopismach lub konferencjach.
4. Uznanie źródeł: Zawsze należy podać źródło cytacji pracy innych osób. Autorzy powinni cytować wszystkie publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanej pracy.
5. Autorstwo manuskryptu: Autorstwo ogranicza się do osób, które w znacznym stopniu zaangażowały się w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację manuskryptu. Wszyscy, którzy uczynili tak znaczącą pomoc, muszą być wymienieni jako współautorzy.
6. Ujawnianie wsparcia finansowego: Wszystkie źródła wsparcia finansowego, jeżeli zostały faktycznie wykorzystane w celu osiągnięcia wyników, muszą zostać ujawnione.
7. Podstawowe błędy w opublikowanej pracy: Jeśli autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym artykule, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora i współpraca w celu wycofania lub poprawienia manuskryptu.

III. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

1. Jakość manuskryptu: Recenzja pomaga Redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i poprzez anonimowe komunikaty z autorami może również pomóc autorowi w ulepszeniu manuskryptu.
2. Poufność i konflikty interesów: Wszystkie informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci muszą odrzucić przygotowanie recenzji dla manuskryptów, w których występują konflikty interesów.
3. Uznanie źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie publikowane treści, które nie zostały wymienione przez autorów i zwrócić uwagę redaktora i / lub autora(ów).
4. Standardy obiektywności: Recenzje muszą być obiektywne. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci muszą jasno wyrazić swoje poglądy, popierając je argumentami.
5. Terminowość: Jeśli recenzent uważa, że ​​nie jest w stanie dokonać przeglądu badań zgłoszonych w artykule w ramach wyznaczonych wytycznych lub w określonym czasie, musi powiadomić redaktora, aby praca dokładna i terminowa została zapewniona.