Zakres tematyczny czasopisma

 

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas jest czasopismem rozpowszechniającym wyniki badań prowadzonych przez naukowców, inżynierów, ekonomistów, socjologów i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w tematykę problemów ochrony środowiska, rolnictwa, ekologii oraz  technicznej infrastruktury terenów wiejskich na całym świecie.


Rozwój rolnictwa i osadnictwa na terenach wiejskich doprowadziły do wzrostu standardów życia z jednej strony (rozwój dróg, kanalizacji, wodociągów, itp.), ale także wzrostu degradacji środowiska naturalnego. Istnieje potrzeba zapewnienia właściwego stanu wiedzy na temat tych problemów, a w szczególności w zakresie działań podejmowanych na obszarach wiejskich.

Czasopismo "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas" publikuje oryginalne prace na następujące tematy :


  • Problemy infrastruktury technicznej na terenach wiejskich, w tym: inżynieria wodna, zasoby wodne, problemy i rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich.
  • Ekologia terenów wiejskich, w tym: zmiany klimatyczne, ocena zagrożeń środowiskowych, gospodarka odpadami, kontrola zanieczyszczenia atmosferycznego, wody, gleby i materiałów biologicznych, zasoby naturalne i odnawialne źródła energii.
  • Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w tym: analizy struktury użytkowania gruntów oraz problemy planowania przestrzennego na terenach wiejskich.
  • Rolnictwo i ogrodnictwo, w tym wpływ czynników środowiskowych oraz agrotechnicznych na produkcję rolną, a także problemy nawadniania.