ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB I OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PIERWIASTKÓW

Słowa kluczowe: analiza gleb, właściwości gleb, właściwości fizykochemiczne gleb, składu pierwiastkowy gleb

Streszczenie:

Znaczna część powierzchni Europy jest użytkowana rolniczo, co powoduje, że rolnictwo ma ogromny wpływ na środowisko naturalne oraz życie i działalność człowieka. Właściwości gleb mają bezpośredni wpływ na wielkość i jakość otrzymywanych plonów. Badania gleb odgrywają ważną rolę w produkcji rolniczej. Określenie właściwości fizykochemicznych oraz składu pierwiastkowego ma wpływ na otrzymywane plony oraz dawkowanie nawozów. Gleba jest zróżnicowanym materiałem, dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich metod analitycznych. Celem pracy była analiza wybranych właściwości fizykochemicznych gleb i oznaczanie wybranych pierwiastków. Badania obejmowały analizę granulometryczną, pomiar zawartości wilgoci oraz pomiar pH gleby. Wykonano analizę za pomocą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej w celu oznaczenia składu pierwiastkowego oraz za pomocą spektroskopii w zakresie promieniowania podczerwonego (FT-IR) w celu identyfikacji charakterystycznych ugrupowań chemicznych. Za pomocą spektrofotometrii UV-Vis oznaczono ilościowo zawartość Fe2+ oraz P2O5 w badanym materiale. Dokonano pomiaru zawartości magnezu, żelaza oraz wapnia za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS).

Cytowanie:

Handzel A., Królczyk J., Latawiec A., Pluta K., Malina D., Sobczak-Kupiec A. 2017. ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB I OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PIERWIASTKÓW. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017/ I (2)